ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) เป็นบริษัทจำกัดซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการ กองทรัสต์โดยเฉพาะ โดยมีบริษัท ภิรัชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท เป็นจำนวนร้อยละ 70 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยมีตารางสรุปข้อมูลผู้จัดการกองทรัสต์ดังตารางต่อไปนี้

ชื่อบริษัท บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 28 มิถุนายน 2560
ที่ตั้งของบริษัท 591 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
การติดต่อบริษัท โทรศัพท์: 02-261-0170
เว็บไซต์: www.bofficereit.com
อีเมล: boffice.brrm@bhirajburi.co.th
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
ลักษณะและขอบเขตการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT Manager)
รายชื่อกรรมการ 1. นางประพีร์ บุรี (ประธานกรรมการ)
2. นางสโรชา บุรี (กรรมการบริหาร)
3. นางทิพย์ภาพร เกิดผล (กรรมการอิสระ)
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม

โครงสร้างการจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์

โครงสร้างการจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที่บริหารตามโครงสร้างสายการบริหารงาน ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

วุฒิการศึกษา

เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 6 ปี 2562
 • Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) รุ่นที่ 5 ปี 2561
 • Role of the Chairman Program Class 34/2014
 • Director Certification Program (DCP 174/2013)

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2527 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน กลุ่มภิรัชบุรี
2560 – 2561 รองนายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)
2559 – 2560 อนุกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
2559 – 2560 อนุกรรมการพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
2558 – 2560 กรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
2558 – 2560 อนุกรรมการกลยุทธ์และแผนงาน และการบริหารความเสี่ยง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
2558 – 2560 นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีสาขาการเงินและบริหาร University of Virginia

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Corporate Governance for Executive (CGE 10/2018)
 • Director Certification Program (DCP 266/2018)
 • Diploma Examination (Exam 67/2018)

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน กลุ่มภิรัชบุรี
2552 – 2559 ผู้อำนวยการ วาณิชธนกิจ ควบรวมและซื้อขายกิจการ บริษัท The Quant Group

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • IT Governance and Cyber Resilience Program Class (ITG) รุ่นที่ 12/2019
 • Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 5/2015
 • Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 6/2011
 • Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 6/2008
 • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 3/2004
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 14/2002

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2547 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
2543 – ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก วปรอ. 4313 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2557 – ปัจจุบัน คณะกรรมการด้านการบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชี
2546 – 2563 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหาร

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Certification Program (DCP 285/2019)

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2559 – 2560 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท โทเรเซนไทยเอเจนซี่ จำกัด (มหาชน)
2558 – 2559 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)
2555 – 2558 ผู้จัดการกองทุน (อสังหาริมทรัพย์ และทางเลือก) สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน