ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เลือกปี
09 ธันวาคม 2564

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BOFFICE

09 ธันวาคม 2564

แจ้งการลดทุนชำระแล้วของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ ครั้งที่ 9

01 ธันวาคม 2564

ขอเชิญผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE)

11 พฤศจิกายน 2564

แจ้งการลดทุนชำระแล้วครั้งที่ 9 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE)

11 พฤศจิกายน 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

11 พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

11 พฤศจิกายน 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564

11 พฤศจิกายน 2564

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

04 ตุลาคม 2564

แจ้งการลดทุนชำระแล้วของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ ครั้งที่ 8 (แก้ไข)

01 ตุลาคม 2564

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BOFFICE

01 ตุลาคม 2564

แจ้งการลดทุนชำระแล้วของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ ครั้งที่ 8

11 สิงหาคม 2564

แจ้งการลดทุนชำระแล้วครั้งที่ 8 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE)

11 สิงหาคม 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

11 สิงหาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

11 สิงหาคม 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564