ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เลือกปี
10 พฤษภาคม 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

09 พฤษภาคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

09 พฤษภาคม 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

09 พฤษภาคม 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)

08 พฤษภาคม 2562

แจ้งมติเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์

08 พฤษภาคม 2562

แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล และการลดทุนชำระแล้วครั้งที่ 4

07 พฤษภาคม 2562

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562

24 เมษายน 2562

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562

01 เมษายน 2562

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BOFFICE

29 มีนาคม 2562

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์

29 มีนาคม 2562

แจ้งการลดทุนชำระแล้วของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ ครั้งที่ 3

26 มีนาคม 2562

แจ้งแก้ไขหมายเหตุประกอบท้ายงบการเงิน ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

22 กุมภาพันธ์ 2562

แจ้งการรับเงินคืนจากการลดทุน ครั้งที่ 3 และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (แก้ไข PDF)

20 กุมภาพันธ์ 2562

งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)

20 กุมภาพันธ์ 2562

แจ้งการรับเงินคืนจากการลดทุน ครั้งที่ 3 และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ