ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เลือกปี
10 กันยายน 2562

แจ้งการลดทุนชำระแล้วของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ ครั้งที่ 5

09 สิงหาคม 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 (แก้ไข)

08 สิงหาคม 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

08 สิงหาคม 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

08 สิงหาคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

08 สิงหาคม 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

08 สิงหาคม 2562

แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลและการลดทุนชำระแล้วครั้งที่ 5

02 กรกฎาคม 2562

แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

26 มิถุนายน 2562

การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2562

12 มิถุนายน 2562

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2562

11 มิถุนายน 2562

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BOFFICE

10 มิถุนายน 2562

แจ้งการลดทุนชำระแล้วของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ ครั้งที่ 4

07 มิถุนายน 2562

แจ้งแก้ไขเบอร์โทรศัพท์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

24 พฤษภาคม 2562

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2562

16 พฤษภาคม 2562

แจ้งมติเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ (แก้ไข)