ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เลือกปี
21 กุมภาพันธ์ 2563

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

21 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

20 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งรายการระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกับทรัสตี (การกู้ยืมเงินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศจากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน))

20 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของ BOFFICE ครั้งที่ 1 และวันกำหนดรายชื่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563

20 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

19 กุมภาพันธ์ 2563

การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563

13 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

17 ธันวาคม 2562

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BOFFICE

17 ธันวาคม 2562

แจ้งการลดทุนชำระแล้วของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ ครั้งที่ 6

13 พฤศจิกายน 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

12 พฤศจิกายน 2562

แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลและการลดทุนชำระแล้วครั้งที่ 6 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

12 พฤศจิกายน 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

12 พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

12 พฤศจิกายน 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

11 กันยายน 2562

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BOFFICE