ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เลือกปี
02 กรกฎาคม 2562

แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

26 มิถุนายน 2562

การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2562

12 มิถุนายน 2562

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2562

11 มิถุนายน 2562

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BOFFICE

10 มิถุนายน 2562

แจ้งการลดทุนชำระแล้วของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ ครั้งที่ 4

07 มิถุนายน 2562

แจ้งแก้ไขเบอร์โทรศัพท์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

24 พฤษภาคม 2562

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2562

16 พฤษภาคม 2562

แจ้งมติเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ (แก้ไข)

10 พฤษภาคม 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

09 พฤษภาคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

09 พฤษภาคม 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

09 พฤษภาคม 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)

08 พฤษภาคม 2562

แจ้งมติเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์

08 พฤษภาคม 2562

แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล และการลดทุนชำระแล้วครั้งที่ 4

07 พฤษภาคม 2562

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562