ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เลือกปี
17 ธันวาคม 2562

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BOFFICE

17 ธันวาคม 2562

แจ้งการลดทุนชำระแล้วของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ ครั้งที่ 6

13 พฤศจิกายน 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

12 พฤศจิกายน 2562

แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลและการลดทุนชำระแล้วครั้งที่ 6 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

12 พฤศจิกายน 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

12 พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

12 พฤศจิกายน 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

11 กันยายน 2562

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BOFFICE

10 กันยายน 2562

แจ้งการลดทุนชำระแล้วของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ ครั้งที่ 5

09 สิงหาคม 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 (แก้ไข)

08 สิงหาคม 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

08 สิงหาคม 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

08 สิงหาคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

08 สิงหาคม 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

08 สิงหาคม 2562

แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลและการลดทุนชำระแล้วครั้งที่ 5