ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เลือกปี
16 มีนาคม 2563

แจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)

16 มีนาคม 2563

แจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1

11 มีนาคม 2563

แจ้งการเผยแพร่รายละเอียดการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1

02 มีนาคม 2563

แจ้งถอนและปรับปรุงวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE)

02 มีนาคม 2563

แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

25 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของ BOFFICE ครั้งที่ 1 และวันกำหนดรายชื่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 (แก้ไข)

24 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของ BOFFICE ครั้งที่ 1 และวันกำหนดรายชื่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)

21 กุมภาพันธ์ 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

21 กุมภาพันธ์ 2563

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

21 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

20 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งรายการระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกับทรัสตี (การกู้ยืมเงินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศจากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน))

20 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของ BOFFICE ครั้งที่ 1 และวันกำหนดรายชื่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563

20 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

19 กุมภาพันธ์ 2563

การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563

13 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562