ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เลือกปี
21 กรกฎาคม 2563

แจ้งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวน มีผลบังคับใช้ และข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1

10 กรกฎาคม 2563

แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE)

30 มิถุนายน 2563

แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

17 มิถุนายน 2563

แจ้งความคืบหน้าการเข้าทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับเดิม (Refinancing) ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตี

28 พฤษภาคม 2563

รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE) ประจำปี 2563

22 พฤษภาคม 2563

รายงานสรุปประเด็นคำถามจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยทรัสต์จากการส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563

11 พฤษภาคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (เพิ่มเติม)

11 พฤษภาคม 2563

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)

11 พฤษภาคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

11 พฤษภาคม 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563

11 พฤษภาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

08 พฤษภาคม 2563

ชี้แจงการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลของไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

23 เมษายน 2563

การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE)

26 มีนาคม 2563

การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

17 มีนาคม 2563

แจ้งเลื่อนการออกเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการการเพิ่มทุนครั้งที่ 1