ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เลือกปี
28 เมษายน 2564

การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ และรายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE)

24 กุมภาพันธ์ 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

24 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

24 กุมภาพันธ์ 2564

งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

24 กุมภาพันธ์ 2564

แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล และการส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE)

11 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

30 พฤศจิกายน 2563

ขอเชิญผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE)

12 พฤศจิกายน 2563

แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE)

12 พฤศจิกายน 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

12 พฤศจิกายน 2563

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

12 พฤศจิกายน 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

12 พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

20 สิงหาคม 2563

แจ้งการลงทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1

20 สิงหาคม 2563

หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ BOFFICE เริ่มซื้อขายวันที่ 21 สิงหาคม 2563

19 สิงหาคม 2563

แบบรายงานผลการขายของ หน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป, ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยเดิม (F53-5)