ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เลือกปี
12 พฤศจิกายน 2563

แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE)

12 พฤศจิกายน 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

12 พฤศจิกายน 2563

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

12 พฤศจิกายน 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

12 พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

20 สิงหาคม 2563

แจ้งการลงทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1

20 สิงหาคม 2563

หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ BOFFICE เริ่มซื้อขายวันที่ 21 สิงหาคม 2563

19 สิงหาคม 2563

แบบรายงานผลการขายของ หน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป, ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยเดิม (F53-5)

31 กรกฎาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (แก้ไข)

31 กรกฎาคม 2563

แจ้งการเผยแพร่รายละเอียดการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1

31 กรกฎาคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

31 กรกฎาคม 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563

31 กรกฎาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

31 กรกฎาคม 2563

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)

31 กรกฎาคม 2563

แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE)