ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เลือกปี
01 ตุลาคม 2564

แจ้งการลดทุนชำระแล้วของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ ครั้งที่ 8

11 สิงหาคม 2564

แจ้งการลดทุนชำระแล้วครั้งที่ 8 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE)

11 สิงหาคม 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

11 สิงหาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

11 สิงหาคม 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

11 สิงหาคม 2564

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

27 กรกฎาคม 2564

แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

30 มิถุนายน 2564

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BOFFICE

25 มิถุนายน 2564

แจ้งการลดทุนชำระแล้วของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ ครั้งที่ 7

31 พฤษภาคม 2564

รายงานสรุปประเด็นคำถามจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยทรัสต์จากการส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564

07 พฤษภาคม 2564

แจ้งการลดทุนชำระแล้วครั้งที่ 7 และงดจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลของไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE)

07 พฤษภาคม 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

07 พฤษภาคม 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

07 พฤษภาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

07 พฤษภาคม 2564

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)