ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เลือกปี
30 มิถุนายน 2564

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BOFFICE

25 มิถุนายน 2564

แจ้งการลดทุนชำระแล้วของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ ครั้งที่ 7

31 พฤษภาคม 2564

รายงานสรุปประเด็นคำถามจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยทรัสต์จากการส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564

07 พฤษภาคม 2564

แจ้งการลดทุนชำระแล้วครั้งที่ 7 และงดจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลของไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE)

07 พฤษภาคม 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

07 พฤษภาคม 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

07 พฤษภาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

07 พฤษภาคม 2564

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

28 เมษายน 2564

การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ และรายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE)

24 กุมภาพันธ์ 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

24 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

24 กุมภาพันธ์ 2564

งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

24 กุมภาพันธ์ 2564

แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล และการส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE)

11 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

30 พฤศจิกายน 2563

ขอเชิญผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE)