ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เลือกปี
25 กุมภาพันธ์ 2565

งบการเงินรายปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

25 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

25 กุมภาพันธ์ 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564

25 กุมภาพันธ์ 2565

แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของ BOFFICE

11 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

09 ธันวาคม 2564

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BOFFICE

09 ธันวาคม 2564

แจ้งการลดทุนชำระแล้วของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ ครั้งที่ 9

01 ธันวาคม 2564

ขอเชิญผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE)

11 พฤศจิกายน 2564

แจ้งการลดทุนชำระแล้วครั้งที่ 9 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE)

11 พฤศจิกายน 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

11 พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

11 พฤศจิกายน 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564

11 พฤศจิกายน 2564

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

04 ตุลาคม 2564

แจ้งการลดทุนชำระแล้วของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ ครั้งที่ 8 (แก้ไข)

01 ตุลาคม 2564

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BOFFICE