ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เลือกปี
03 สิงหาคม 2561

แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักโอนหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน ครั้งที่ 1 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

03 สิงหาคม 2561

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

03 สิงหาคม 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

03 สิงหาคม 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)

29 มิถุนายน 2561

แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

09 พฤษภาคม 2561

แจ้งการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

09 พฤษภาคม 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

09 พฤษภาคม 2561

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560

09 พฤษภาคม 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)

22 มกราคม 2561

แจ้งกำหนดการเผยแพร่งบการเงิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE)

22 มกราคม 2561

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BOFFICE เริ่มซื้อขายวันที่ 23 มกราคม 2561