ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เลือกปี
20 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)

14 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

12 ธันวาคม 2561

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BOFFICE

11 ธันวาคม 2561

แจ้งการลดทุนชำระแล้วของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ ครั้งที่ 2 ปี 2561

14 พฤศจิกายน 2561

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (เพิ่มเติม)

09 พฤศจิกายน 2561

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

09 พฤศจิกายน 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)

09 พฤศจิกายน 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)

09 พฤศจิกายน 2561

แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักโอนหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน ครั้งที่ 2 ปี 2561ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

06 กันยายน 2561

แจ้งการทำธุรกรรมที่อาจเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

06 กันยายน 2561

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BOFFICE

05 กันยายน 2561

แจ้งการลดทุนชำระแล้วของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

07 สิงหาคม 2561

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 (แก้ไข Template)

06 สิงหาคม 2561

แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักโอนหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน ครั้งที่ 1 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (แก้ไข Template และ PDF)

06 สิงหาคม 2561

กำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน ครั้งที่ 1 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (แก้ไข PDF)