ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เลือกปี
22 พฤษภาคม 2563

รายงานสรุปประเด็นคำถามจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยทรัสต์จากการส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563

11 พฤษภาคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (เพิ่มเติม)

11 พฤษภาคม 2563

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)

11 พฤษภาคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

11 พฤษภาคม 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563

11 พฤษภาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

08 พฤษภาคม 2563

ชี้แจงการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลของไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

23 เมษายน 2563

การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE)

26 มีนาคม 2563

การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

17 มีนาคม 2563

แจ้งเลื่อนการออกเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการการเพิ่มทุนครั้งที่ 1

16 มีนาคม 2563

แจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)

16 มีนาคม 2563

แจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1

11 มีนาคม 2563

แจ้งการเผยแพร่รายละเอียดการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1

02 มีนาคม 2563

แจ้งถอนและปรับปรุงวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE)

02 มีนาคม 2563

แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ