ข่าวประชาสัมพันธ์

อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ และ อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ได้รับรางวัล MEA Energy Awards 2021 จาก การไฟฟ้านครหลวง (กฟน./MEA)

ภาพบน พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA Energy Award ปีที่ 6 (พ.ศ.2564) ให้แก่อาคารที่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานของ MEA โดย อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ และ อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ได้รับตราสัญลักษณ์ ประเภทอาคารสำนักงาน
ภาพซ้าย นายอรรถกร เนตร์เนรมิตรดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ BOFFICE รับมอบรางวัลจาก นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (MEA)
ภาพขวา นายคงศักดิ์ มิคาระเศรษฐ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ BOFFICE รับมอบรางวัลจาก นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (MEA)

MEA ENERGY AWARDS เป็นโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารโดยการไฟฟ้านครหลวง (MEA)นับตั้งแต่ พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมุ่งเน้นส่งเสริมให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และได้พัฒนาต่อยอดก้าวสู่การเป็นต้นแบบอาคารประหยัดพลังงาน โดยมีเกณฑ์การประเมินที่เข้มข้นเพื่อให้เกณฑ์มาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานของ MEA เป็นที่ยอมรับ อาคารที่จะได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS จะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานทั้ง 2 เงื่อนไข คือ

  1. เกณฑ์มาตรฐานด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า MEA Index (Management of Energy Achievement Index) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับการใช้พลังงานไฟฟ้าที่อาคารใช้จริงต่อปี เทียบกับ พลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมของอาคารนั้น
  2. เกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality: IAQ) ซึ่งจะตรวจวัดในพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น CO, CO2, PM2.5, PM10, TVOC, Formaldehyde ตามหลักมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ในระดับประเทศ

อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ และ อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค เป็นทรัพย์สินของกองทรัสต์ BOFFICE ที่ลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาว ทั้งสองอาคารบริหารโดย บริษัท ภิรัช แมเนจท์เม้น จำกัด ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยทางกองทรัสต์BOFFICEได้มุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์และใช้พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพเสมอมา ได้ร่วมสมัครโครงการ MEA ENERGY AWARDS และได้รับตราสัญลักษณ์อาคารประหยัดพลังงานประเภทอาคารสำนักงาน

ผลสำเร็จที่ได้รับจากโครงการ “MEA ENERGY AWARDS” ช่วยผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งนำนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่ๆ มาใช้พัฒนาอาคารอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดผลกระทบด้านพลังงานและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ก้าวไปสู่อาคารต้นแบบที่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพอากาศได้มาตรฐานต่อไปในอนาคต สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะ เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร