มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

ข้อมูล ณ วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
2565
30 มิถุนายน 2565 9.9117 7,313,618,616.00
31 มีนาคม 2565 10.0676 7,428,634,378.68
2564
31 ธันวาคม 2564 10.0269 7,398,622,965.00
30 กันยายน 2564 10.0054 7,382,736,518.62
30 มิถุนายน 2564 10.0152 7,389,955,980.92
31 มีนาคม 2564 10.5708 7,799,944,013.55
2563
31 ธันวาคม 2563 10.5522 7,786,220,083.00
30 กันยายน 2563 10.5289 7,769,009,419.00
30 มิถุนายน 2563 9.8995 5,101,322,655.00
31 มีนาคม 2563 9.6747 4,985,472,590.00
2562
31 ธันวาคม 2562 9.7994 5,049,737,821.00
30 กันยายน 2562 9.7890 5,044,408,484.00
30 มิถุนายน 2562 9.7866 5,043,139,212.00
31 มีนาคม 2562 9.6545 4,975,066,459.00
2561
31 ธันวาคม 2561 9.6520 4,973,798,716.00
30 กันยายน 2561 9.6619 4,978,898,902.37
29 มิถุนายน 2561 9.7075 5,002,395,669.65
30 มีนาคม 2561 10.1345 5,222,410,707.55