ทรัสตี

ทรัสตีมีหน้าที่ในการจัดการกองทรัสต์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทั้งด้วยความชำนาญ โดยปฏิบัติต่อผู้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและความเป็นอิสระ และเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมแก่ผู้ลงทุน
(ถ้ามี)
ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ที่ตั้งของบริษัท (สำนักงานใหญ่) 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
การติดต่อบริษัท โทรศัพท์: 0-2673-3999
โทรสาร: 0-2673-3900
เว็บไซต์: www.kasikornasset.com
ประเภทธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและทรัสตี
ผู้ถือหุ้นใหญ่ (สัดส่วนการถือหุ้น) 1. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้นจำนวน 27,154,272 หุ้น ร้อยละ 99.99)
2. นายประทาน อัฉราวรรณ (ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น)
3. นางสาวศรัญญา ศิริวันสาณฑ์ (ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น)