การจองซื้อหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1

รายการเอกสาร
หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่หนึ่งของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ
เอกสารแนบ 1 ใบรับรองการจองซื้อหลักทรัพย์ (ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
นายทะเบียนได้จัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ หากผู้ถือหน่วยทรัสต์ยังไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว
โปรดติดต่อนายทะเบียน (บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) หมายเลขโทรศัพท์ 02 009 9999
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่หนึ่ง
เอกสารแนบ 3 สรุปข้อมูลสำคัญของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (Fact sheet)
เอกสารแนบ 4 ใบจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่หนึ่ง
เอกสารแนบ 5 แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (Issuer Account)
เอกสารแนบ 6 แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA เฉพาะนิติบุคคล
เอกสารแนบ 7 แบบฟอร์มใบชำระเงิน