การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

เลือกปี
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
EN TH
หนังสือรายงานข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564