การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

เลือกปี
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
EN TH
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เอกสารแนบ 1 : หนังสือรายงานข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 (แบบ QR-CODE)
เอกสารแนบ 2 : รายงานประจำปี 2564 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (แบบ QR-CODE)
เอกสารแนบ 3 : ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสบการณ์ และการทำงานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ประจำปี 2565
เอกสารแนบ 4 : สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และการลงมติ
เอกสารแนบ 5 : ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 6 : ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565
เอกสารแนบ 7 : หนังสือมอบฉันทะ
      หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
      หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
      หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เอกสารแนบ 8 : แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565