ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด/ ข้อร้องเรียน

ขอบเขตการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด หรือข้อร้องเรียน

กองทรัสต์เปิดโอกาสให้บุคคลหรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีหลักฐานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามกองทรัสต์ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชั่นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การทุจริตกระทำผิดตามกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ และนโยบายของกองทรัสต์ สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือข้อร้องเรียนการกระทำดังกล่าว โดยผ่านช่องทางและกระบวนการตามที่บริษัทกำหนด

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

  1. ผ่านทางแบบฟอร์มแจ้งเบาะแสกระทำผิดหรือข้อร้องเรียนภายในเว็บไซต์
  2. ผ่านทางไปรษณีย์ 591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น P7 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
    ส่งถึง ส่วนงาน Compliance and Risk Management
  3. ในกรณีผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ ที่จะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่า มีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่กรณีที่ ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเอง หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่ง เลิกจ้าง เป็นต้น

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์ติดต่อ 02-261-0170

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

ผู้ร้องเรียน*

คุณยังสามารถแนบไฟล์ .jpg, .jpeg, .doc, .docx และ. pdf สำหรับข้อมูลเพิ่ม (ขนาดไฟล์สูงสุด: 4MB)

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณากรอกรหัสข้อความภาพ ตามข้อมูลที่ปรากฎอยู่ข้างล่างนี้