ติดต่อเรา

ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 (UBCII) ชั้น P7 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
02-261-0170
boffice.brrm@bhirajburi.co.th

ทรัสตี

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
02-673-3999
02-673-3900
www.kasikornasset.com