มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

ข้อมูล ณ วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
2562
30 กันยายน 2562 9.7890 5,044,408,484.00
30 มิถุนายน 2562 9.7866 5,043,139,212.00
31 มีนาคม 2562 9.6545 4,975,066,459.00
2561
31 ธันวาคม 2561 9.6520 4,973,798,716.00
30 กันยายน 2561 9.6619 4,978,898,902.37
29 มิถุนายน 2561 9.7075 5,002,395,669.65
30 มีนาคม 2561 10.1345 5,222,410,707.55