มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

ข้อมูล ณ วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
2561
31 ธันวาคม 2561 9.6520 4,973,798,716.00
30 กันยายน 2561 9.6619 4,978,898,902.37
29 มิถุนายน 2561 9.7075 5,002,395,669.65
30 มีนาคม 2561 10.1345 5,222,410,707.55