ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัดเป็นบริษัทจำกัดซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 10,000,000 บาท ผู้จัดการกองทรัสต์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์ และควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) โดยปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การกำกับดูแลของทรัสตี

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

จบการศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ มีประสบการณ์บริหารงานด้านการบัญชี การเงิน การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ และการทำหน้าที่ทั้งในส่วนของกรรมการ และอนุกรรมการหลากหลายด้าน ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงินและบริหาร มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน การควบรวมกิจการ ระบบควบคุมภายใน และบริหารองค์กรในส่วนด้านบัญชีและการเงิน
จบการศึกษาสาขาบัญชีและหลักสูตรต่างๆ ด้านการทำหน้าที่ของกรรมการบริษัทจากสถาบันด้านตลาดทุน มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจสถาบันการเงิน ด้านงานบริหารเงินและตลาดทุน เป็นที่ปรึกษาของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการด้านการบัญชีและภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชี และกรรมการอิสระในบริษัทชั้นนำ

ผู้บริหาร

จบการศึกษาปริญญาโท สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีประสบการณ์การการทำงานด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ หลายประเภท เช่น อาคารสำนักงาน โรงแรม รีสอร์ท ศูนย์การค้า ที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบและแนวสูง โรงงานและคลังสินค้าให้เช่า และสนามกอล์ฟ โดยครอบคลุมลักษณะงานดังนี้ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Feasibility Study) พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Project Development) บริหารการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Investment Management) และการบริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Management)