ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ภิรัช แมนเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท ภิรัช แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ของโครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ตั้งแต่โครงการเริ่มดำเนินการ จึงมีความรู้ความเข้าใจในตัวโครงการและกลุ่มผู้เช่าเป็นอย่างดี โดยบริษัท ภิรัช แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารอาคารสำนักงานของกลุ่มบริษัทภิรัชบุรีมาหลายโครงการ ได้แก่ อาคารสำนักงานสมัชชาวาณิช 2 อาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ อาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค และอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท สาทร

ทั้งนี้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่ดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดโดยผู้จัดการกองทรัสต์ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการบริหารทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรก ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะเป็นผู้ที่จัดการงานบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่สำคัญ ได้แก่ การนำทรัพย์สินไปจัดหาผลประโยชน์ในรูปของการให้เช่าพื้นที่ ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่า และจัดเก็บค่าเช่าเพื่อนำส่งกองทรัสต์ ตลอดจนการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ของกองทรัสต์ ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมจัดหาผลประโยชน์ โดยกองทรัสต์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน