การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

เลือกปี
การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
EN TH
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562
ใบแจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วย
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
EN TH
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2561 (แบบ CD-ROM)
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสบการณ์ และการทำงานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ฯ ประจำปี 2562
สัญญาก่อตั้ง ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และการลงมติ
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เอกสาร หลักฐาน วิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะ
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม