ข้อมูลทั่วไปของ BOFFICE

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

(Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust: BOFFICE)

บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ยื่นคำขอจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ BOFFICE) โดย BOFFICE เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าทรัพย์สินประเภทอาคารสำนักงาน โดยในปัจจุบันทรัพย์สินหลักที่เข้าลงทุน คือ สิทธิการเช่าพื้นที่ในโครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ และกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์สำคัญที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกองทรัสต์

ชื่อกองทรัสต์ (ไทย) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ
ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ) Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust
ชื่อย่อ BOFFICE
ผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ภิรัช แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
อายุกองทรัสต์ ไม่จำกัดอายุกองทรัสต์

ภาพรวมทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรก

ทรัพย์สินหลักที่เข้าลงทุนในปัจจุบัน สิทธิการเช่า (Leasehold) ในโครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ รวมถึงพื้นที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน (รวมเรียกว่า “โครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์”)
ระยะเวลาการเช่า ประมาณ 26 ปี 9 เดือน นับจากวันที่จดทะเบียนการเช่าเป็นต้นไป โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2587

ข้อมูลหน่วยทรัสต์

หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
จำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้ว 515,310,000 หุ้น
ราคาพาร์ 9.6525 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 5,059,468,173.00 บาท
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 23 มกราคม 2561