ข้อมูลทั่วไปของ BOFFICE

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

(Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust: BOFFICE)

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกองทรัสต์

ชื่อกองทรัสต์ (ไทย) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ
ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ) Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust
ชื่อย่อ BOFFICE
ผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ภิรัช แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
อายุกองทรัสต์ ไม่จำกัดอายุกองทรัสต์

ภาพรวมทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ที่ลงทุน

ทรัพย์สินหลักที่ลงทุน โครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน โดยมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 26 ปี 9 เดือน นับจากวันที่จดทะเบียนการเช่า โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2587

ข้อมูลหน่วยทรัสต์

หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 23 มกราคม 2561
จำนวนหน่วยทรัสต์ที่จดทะเบียนและชำระแล้ว 515,310,000 หน่วย